• pon.. gru 4th, 2023

Obsługa informatyczna firm w Objectivity 4.1.2

Osbługa informatyczna firm czyli obsługa informatyczna dla średnich firm.
Osbługa informatyczna firm jakie są zalety przy umowy na informatyczną obsługę firm.

Kiedy firma zleca obsługę informatyczną firm, ważne jest, aby mieć umowę w miejscu, które określa warunki obu stron. Umowa powinna zawierać warunki, takie jak zakaz konkurencji, zakaz rozmyślania i poufność. Powinien również odnosić się do praw własności produktów i usług.

Obiektywność 4.1.2

Niniejsza instrukcja obsługi informatycznej Objectivity 4.1.2 dla firm zawiera ważne informacje dotyczące Twoich praw i obowiązków podczas korzystania z Serwisu. Twoje informacje są poufne, a Objectivity zobowiązuje się ich nie sprzedawać ani nie ujawniać. Objectivity podejmie uzasadnione kroki, aby zapobiec ujawnieniu informacji. Pozwoli pracownikom na dostęp do Twoich informacji tylko na zasadzie „need-to-know”.

Użytkownik musi przestrzegać praw własności intelektualnej Objectivity. Oznacza to, że nie wolno ci stosować inżynierii wstecznej ani dekompilować Produktów. Nie wolno również publikować testów porównawczych lub innych materiałów analitycznych opartych na Produktach. Nie wolno kopiować tych materiałów, nawet po uzyskaniu wcześniejszej pisemnej zgody od Objectivity.

Wymagania

Umowa dotycząca wymagań jest rodzajem umowy pomiędzy dwoma stronami, w której jedna zgadza się dostarczyć drugiej towary lub usługi, których potrzebuje. W zamian druga strona zobowiązuje się do zakupu tych dóbr lub usług wyłącznie od pierwszej strony. Na przykład, sklep spożywczy zawiera umowę z hodowcą pomarańczy i zgadza się kupować tylko pomarańcze od tego hodowcy. Jeśli sklep zakupi pomarańcze z innych źródeł, naruszy umowę z rolnikiem i będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania.

Umowy dotyczące wymagań są zazwyczaj zawierane przez agencję miejską, taką jak Departament Ogólnomiejskich Usług Administracyjnych lub Departament Informatyki i Telekomunikacji, w celu zakupu towarów i usług po najniższej możliwej cenie poprzez rabaty oparte na ilości. Kontrakty te ułatwiają również sprzedawcom i agencjom sprzedaż swoich towarów i usług online za pomocą PASSPort, oficjalnego miejskiego portalu dla sprzedawców.

Kontakty

Zarządzanie kontaktami w Twoim serwisie IT dla firm może odbywać się poprzez zakładkę Kontakty. Zakładka ta jest centralnym miejscem dla wszystkich Twoich kontaktów, niezależnie od tego, czy są one związane z danym projektem, czy nie. Zakładkę Kontakty można sortować klikając na nagłówki kolumn. Kontakty mogą być przypisane do wielu projektów, co oznacza, że możesz użyć tego samego szablonu dla różnych projektów.

Struktura opłat

Struktura opłat za usługi IT dla firm powinna zawierać jasny podział tego, jak agencja będzie rekompensować klienta. Ogólnie rzecz biorąc, opłaty zostaną określone przez budżet klienta, ilość pracy do zrobienia, a poziom wydajności wymagane. Mogą istnieć dodatkowe względy dla określenia struktury opłat, takie jak wymagania prawne.

W zależności od rodzaju usługi, istnieje wiele różnych struktur opłat, które mogą być stosowane. Posiadanie jasnego podziału tego, czym klient będzie obciążony, może pomóc obu stronom być bardziej przygotowanym. Dobrze zdefiniowana struktura opłat usprawni również proces biznesowy. Wyeliminuje potrzebę długich i skomplikowanych procesów z udziałem prawników i negocjacji umów.

Innym sposobem obliczania opłat jest zastosowanie docelowej struktury opłat. Struktura opłat docelowych określa maksymalną i minimalną kwotę za usługę. Określa również formułę dostosowania opłat w przypadku, gdy rzeczywiste koszty przekraczają lub spadają poniżej wartości docelowej. Daje to wykonawcy zachętę finansową do dobrego wykonania.

Poufność

Ważne jest, aby firma chroniła swoje tajemnice handlowe i informacje poufne za pomocą pisemnej umowy. Umowy te zapewniają środki prawne w przypadku naruszenia poufności i są bardziej egzekwowalne niż umowy ustne. Jeśli firma nie przedstawi podwykonawcy pisemnej umowy, dostawca może udostępnić poufne informacje stronom trzecim. Dodatkowo, pisemna umowa pozwoli na zachowanie standardu staranności oczekiwanego w większości transakcji handlowych.

Pisemna umowa jest ważna, gdy firma pracuje ze specjalistycznym oprogramowaniem lub poufnymi informacjami. Umowy te często zabraniają osobom trzecim korzystania z informacji lub oprogramowania opracowanego przez firmę. Jeśli jednak obie strony dzielą się zastrzeżonym oprogramowaniem lub informacjami, ważna jest ich poufność. W niektórych przypadkach umowa o poufności pozwala stronie ujawniającej przenieść umowę na stronę trzecią, ale odbiorca musi wyrazić zgodę na przeniesienie.

Umowa o poufności powinna zawierać postanowienia dotyczące niszczenia informacji poufnych. Istnieje kilka rodzajów informacji, które mogą być przechowywane cyfrowo i ważne jest, aby strony uzgodniły sposób ich niszczenia. Obie strony powinny być w stanie przesłać certyfikaty zniszczenia w razie potrzeby. Należy jednak rozważyć, czy zniszczenie będzie całkowite. Na przykład, jeśli informacje poufne znajdują się w plikach komputerowych, odbiorca może być w stanie je odzyskać, jeśli ma uzasadnione roszczenie prawne.

Niekonkurencyjność

Klauzula o zakazie konkurencji to umowa, która ogranicza pracownikom firmy możliwość konkurowania z nią. Często jest stosowana w celu ograniczenia konkurencji pracowników na zbyt dużym obszarze geograficznym. W umowie zwykle opisuje się obszar ograniczonej konkurencji, często jako promień od siedziby pracodawcy lub listę powiatów i miast. W każdym przypadku zakres geograficzny musi być rozsądny.

Ogólnie rzecz biorąc, klauzula o zakazie konkurencji w obsłudze IT dla firm wymaga, aby pracownik zgodził się nie konkurować z usługami firmy w określonym czasie. Jeśli pracownik odejdzie z firmy i przyjmie niższe wynagrodzenie, to w ciągu roku nie może pracować dla konkurencyjnej firmy.

Ważne jest, aby okresowo weryfikować klauzulę o zakazie konkurencji w serwisie IT dla firm. Dzieje się tak dlatego, że zmieniają się okoliczności i przepisy prawa. Jeśli klauzula o zakazie konkurencji nie uwzględnia tych zmian, może stać się nieistotna. Co więcej, umowa o zakazie konkurencji może być sprzeczna z przepisami antymonopolowymi. Dobrym pomysłem jest skonsultowanie się z prawnikiem specjalizującym się w prawie antymonopolowym, aby upewnić się, że klauzula o zakazie konkurencji jest odpowiednia dla potrzeb Twojej firmy.

Chociaż umowy o zakazie konkurencji są na ogół podtrzymywane przez sądy, w niektórych stanach mogą być niewykonalne. W tych stanach umowy o zakazie konkurencji, które obejmują tylko pewien obszar geograficzny, mogą nie być egzekwowane. Ponadto, umowy o zakazie konkurencji nie mogą być egzekwowane, jeżeli są zbyt restrykcyjne. Ważne jest również, aby upewnić się, że zakaz konkurencji został ujawniony konkurentom i pracownikom.

Przypisywalność

Zbywalność usługi IT dla firm zależy od charakteru zobowiązań wynikających z umowy. Niektóre umowy są nieprzenoszalne, co oznacza, że jedna strona nie może przenieść swoich zobowiązań na inny podmiot. Dzieje się tak dlatego, że umowa może posiadać klauzulę anty cesyjną, która wyklucza cesję umowy. Jeżeli jednak umowa nie stanowi inaczej, cesja jest dopuszczalna, o ile nie wpływa w sposób istotny na oczekiwania stron. Ponadto, cesja nie powinna zmniejszać wartości zwrotów ani zwiększać ryzyka dla drugiej strony umowy.

Możliwość cesji jest dopuszczalna w ramach zwykłych umów gospodarczych, ale nie jest dopuszczalna w przypadku umów o świadczenie usług osobistych. Jeśli jednak obsługa informatyczna firm zabrania cesji umowy, to musi to być wyraźnie zaznaczone w umowie. Zmienia ona bowiem charakter zobowiązania lub świadczenia. Z kolei umowa o świadczenie usług osobistych wymaga, aby usługodawca obsługiwał pierwotnie zobowiązanego. Możliwa jest jednak cesja wierzytelności pieniężnej wynikającej z umowy.

Przypisanie obsługi informatycznej dla firm może być problematyczne, gdy umowa nie określa jasno, kto za co odpowiada. Nie zawsze jednak taka sytuacja ma miejsce. Ponadto niektóre umowy zawierają klauzulę, która gwarantuje wykonanie umowy i nie może być zmieniona. Jeśli cesjonariusz nie może spełnić warunków umowy, nie może egzekwować cesji.

Dane adresowe:

AKTE Obsługa informatyczna firm – Outsourcing IT – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 784 380 784
Telefon: 784 898 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora
e-mail: [email protected]

By akte